Інформація:

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в 2019 році

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550),визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБІ МНТУ та її розгляду ЛБІ МНТУ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

   заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБІ МНТУ (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.uaта містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал;

   особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до ЛБІ МНТУ та контролює її статус;

  статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється ЛБІ МНТУ в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

  Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

  «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

  «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу ЛБІ МНТУ зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

   «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято ЛБІ МНТУ до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

   «Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

   «Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі відбіркової комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ЛБІ МНТУ зазначає причину відмови;

   «Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення  заяві статусу "Зареєстровано у закладі вищої " або "Потребує уточнення вступником";

  «Скасовано навчальним закладом» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання  анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву анульовано  ЛБІ МНТУ за рішенням відбіркової комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому документів за умови виявлення ЛБІ МНТУ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;  

   «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до ЛБІ МНТУ за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу,тощо. При встановленні заяві такого статусу ЛБІ МНТУ обов’язково зазначає причину виключення;   

   «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних  та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки  на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Статус встановлюється у випадках:

  Вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки  на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу 5Правил прийому;

   «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) » – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до зарахування;

   «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ЛБІ МНТУ.

3. ЛБІ МНТУ не пізніше ніж до 01 травня 2019 року  вносять до Єдиної базиперелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ, на якому ведеться підготовка;

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код спеціальності;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

 

II. Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу 5правил прийому.

2. Для подання електронної заяви вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті зпомилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвища, імені, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

   Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

   Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

   додатка до атестата про повну загальну середню освіту;

   кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до ЛБІ МНТУ.

   Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію.

8. Подана електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється статус:

    «Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у ЛБІ МНТУ.

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви відбірковою комісією

ЛБІ МНТУ

1. Ректор ЛБІ МНТУ забезпечує опрацювання відбірковою комісією електронних заяв, що надійшли до ЛБІ МНТУ, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до ЛБІ МНТУ.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається відбірковою комісією ЛБІ МНТУ не пізніше закінченнянаступного  дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа відбірковоїкомісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у ЛБІ МНТУ або «Потребує уточнення вступником».

   При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано»у ЛБІ МНТУ.

3. На підставі рішення відбіркової комісії ЛБІ МНТУ про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ЛБІ МНТУ уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні ЛБІ МНТУ технічної помилки, під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням відбіркової комісії ЛБІ МНТУ електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування»,що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

   Відбіркова комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ЛБІ МНТУ.

   Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня після завершення прийому документів

5.Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого відбірковоюкомісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

   Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Правилами прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги   Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог Правил прийому, ректор ЛБІ МНТУ  на підставі рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування» вимог Правилприйомурішення про рекомендування його до зарахування анулюється відбірковою комісією ЛБІ МНТУ. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»