Інформація:

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая в 2022 році

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБІ МНТУ та її розгляду ЛБІ МНТУ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ЛБІ МНТУ(далі - електронна заява)  - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію;

особистий електронний кабінет вступника- веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до ЛБІ МНТУта контролює її статус;

         статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється ЛБІ МНТУ в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098.

3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви вступником до ЛБІ МНТУ;

«Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято ЛБІ МНТУ до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу ЛБІ МНТУзазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

 «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято ЛБІ МНТУ до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

 «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення відбіркової комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу ЛБІ МНТУ  зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

 «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням відбіркової комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому.

 «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до ЛБІ МНТУ за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Правил  прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу ЛБІ МНТУобов’язково зазначає причину виключення;

«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ЛБІ МНТУ за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Відраховано» - вступника відраховано з ЛБІ МНТУабо скасовано його зарахування.

         4. ЛБІ МНТУ до початку вступної кампанії у строки, визначені в Правилах прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2022 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;  

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код спеціальності;

назви(а) освітніх(ьої) програм(и);

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

 дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум;

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

 

 

II. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Правилах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

         адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

         пароль для входу до особистого електронного кабінету;

         номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

         серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;

         середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12- бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

         4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

         5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

         Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

         6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

         7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку з вступником.

         Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

         додатка до атестата про повну загальну середню освіту;

         кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

         Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію.

         8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ЛБІ МНТУ. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

         9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється статус:

         «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у ЛБІ МНТУ.

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви відбірковою  комісією  ЛБІ МНТУ

 

         1. Ректор ЛБІ МНТУ забезпечує опрацювання відбірковою комісією електронних заяв, що надійшли до ЛБІ МНТУ, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до ЛБІ МНТУ».

         2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається відбірковою комісією ЛБІ МНТУ у строки, встановлені Правилами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа відбіркової комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

         При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

         3. На підставі рішення відбіркової комісії ЛБІ МНТУ про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до ЛБІ МНТУ для електронної заяви вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

         4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ЛБІ МНТУ на підставі рішення відбіркової комісії до дати закінчення прийому заяв та документів за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому заяві встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

         Відбіркова комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

         5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу   «Допущено до конкурсу(навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

         Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Правилами прийому.

         6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Правил прийому.

         7. Після виконання вступником вимог Правил прийому на підставі рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».  Ректор ЛБІ МНТУвидає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

         8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Правил прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється відбірковою комісією ЛБІ МНТУ та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

         9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Відраховано».

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»