Інформація:

Навчальна робота

   Реформа системи освіти в Україні, становлення ринкових відносин, розвиток наукових і професійних зв'язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників на рівні світових стандартів. Вимоги до якості підготовки спеціалістів зростають, що спонукає до вдосконалення методів навчання, поліпшенню технічного забезпечення наочності навчання. Кваліфікований навчальний процес в інституті забезпечують 27 досвідчених штатних фахівців, серед яких доктор медико-технічних наук, 3 професори, 19 кандидатів наук, 5 старших викладачів, 2 спеціалісти. На посадах завідуючими кафедрами працювали:

   Навчальну роботу з 2001 року очолювала Тимчук Галина Степанівна. Базою для вивчення комп'ютерно-інформаційних технологій є 70 сучасних комп'ютерів, які придбано за останні роки. З метою розширення інформаційних можливостей здійснено підключення до глобальної мережі Internet, працює студентський Інтернет-клуб. Одним із напрямів сучасного навчання є самостійна позаудиторна робота студентів, для виконання якої навчальними планами відводиться третина всьго навчального часу. Для занять самостійною роботою створено комплекс завдань, тестів для контролю, є довідкова література. В інституті працює 5 комп'ютерних класів, в яких студенти засвоюють теоретичні знання з усіх дисциплін.

   Для навчання студентів залучаються викладачі-сумісники, які є лікарями, що дає можливість студентам безпосередньо в лікарнях отримувати практичні навички з оновних та вузьких профільних дисциплін.

   Помітна позитивна динаміка в зміцненні матеріально-технічної бази вузу. Навчальне приміщення щодня набуває естетичної привабливості та побутової облаштованості. Триває реконструкція, переобладнання й модернізація навчальних кабінетів, лабораторій. Кабінети поповнюються потрібними для навчального процесу приладами, реактивами, закуповується комп'ютерна техніка.

   На період 2018/2019 навчального року сформувався колектив навчально-методичного відділу, який координує роботу студентів та викладацького складу інституту: Сурова Наталія Миколаївна, Зарембюк Тетяна Олександрівна, Остапук Наталія Василівна, Шмаль Міра Володимирівна, які займаються підготовкою аудиторій до навчального року, слідкують за успішністю студентів та виконують завдання, які ставляться перед ними завідувачами кафедрами та керівництвом вузу.

      Завдяки роботі навчально-методичного відділу  підібраний висококваліфікований штат працівників: 3 доктори наук та професори, 9 кандидатів наук, 5 старших викладачів та 2 спеціаліста

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»