Інформація:

Правила прийому до ЛБІ ЗВО «МНТУ» у 2021 році

 Перегляд в PDF

Додатки в PDF

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

зі змінами

ДО ЛУЦЬКОГО БІОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

у 2021 році

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Луцький біотехнічний інститут Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі – ЛБІ МНТУ) оголошує набір для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра, в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (https://registry.edbo.gov.ua/university/1226/) щодо надання відповідних освітніх послуг, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 92-л від 11.05.2017 року та затверджених Вченою радою ЗВО «МНТУ» Правил прийому до ЛБІ МНТУ (далі Правила прийому).

Правила прийому розроблені на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі – Умови прийому).

2.Прийом до ЛБІ МНТУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

3. Організацію прийому вступників до ЛБІ МНТУ здійснює Відбіркова комісія ЛБІ МНТУ (далі – Відбіркова комісія), склад якої затверджується наказом президента ЗВО «МНТУ». Головою Відбіркової комісії є ректор ЛБІ МНТУ. Відбіркова комісія діє згідно з Положенням про Відбіркову комісію ЛБІ МНТУ, затвердженим Вченою радою ЛБІ МНТУ, протокол № 1 від 17.09.2020 року,  відповіднодо Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу затвердженого наказом МОН від 15.10.2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за №1353/27798. Положення про Відбіркову комісію оприлюднюється на офіційному вебсайті ЗВО «МНТУ» та ЛБІ МНТУ (http://lbi.lutsk.ua/view.php?id=48).

Ректор ЛБІ МНТУ забезпечує дотримання  законодавства України, в тому числі наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни від 15.10.2020р. №1274 «Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за № 1225 /35508, Правил прийому до ЛБІ МНТУ, а також відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.

 Рішення Відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ЛБІ МНТУ та/або виконання процедур вступної кампанії.

 Усі питання, пов'язані з прийомом до ЛБІ МНТУ, вирішуються Відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення Відбіркової комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ЛБІ МНТУ, в день прийняття або не пізніше  наступного дня після прийняття відповідного рішення.

4. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування- оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит- форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

вступник- особа, яка подала заяву (заяви) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька)  конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція  - пропозиція щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). В ЛБІ МНТУ небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал- комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому;

конкурсний відбір- процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів;

конкурсний предмет- навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ЛБІ МНТУ;

небюджетна конкурсна пропозиція- конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

рейтинговий список вступників- список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда- форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і вмотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка- помилка, допущена уповноваженою особою Відбіркової комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування- форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення";

термін «Закордонний українець» вжито в значенні, наведеному в Законі України «Про законних українців»;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про вищу освіту".

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра - для здобуття ступеня бакалавра.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних вимог виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.   

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, ЛБІ МНТУ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматися на другий (старші)курс(и).  Для здобуття ступеня бакалавра  за іншою спеціальністю особи можуть прийматися на перший або старші курси.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо- кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в ЛБІ МНТУ.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ЛБІ МНТУ та вносить до ЄДБО у визначені цими Правилами прийомустроки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 15 червня 2021 року.

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в ЛБІ МНТУ здійснюється:

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

2. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу.

3. Особи, які навчаються в ЛБІ МНТУ, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

ІV. ОБСЯГ ПРИЙОМУ

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння  професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року (01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до ЛБІ МНТУ, бути поновлені до ЛБІ МНТУ, або переведені до ЛБІ МНТУ з інших закладів освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.

2. Прийом на навчання може здійснювати ЛБІ МНТУ, при наявності ліцензії на освітню діяльність на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2021 року.

3. Обсяги прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає ЛБІ МНТУ у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти, або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

4. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному вебсайті ЛБІ МНТУ.

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

1. Графік роботи Відбіркової комісії:

 • з 900 до 1800 у будні дні понеділок – п’ятниця;
 • у період з 01 липня по 04 вересня- у суботу з 1000 до 1500 ;
 • неділя - вихідний день.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил прийому, розпочинається 14 липня, та закінчується о 18:00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18:00 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів;

вступні іспити проводяться в період з 14 по 23 липня для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно;

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення спискурекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції, здійснюється 10 серпня.

3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньоїосвіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти:

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються цими Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше14 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І потік

ІІ потік

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня – 30 вересня

Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів

14 липня –16 липня 18:00

12 серпня –

26 серпня 17:00

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатамисертифікатів ЗНО

14 липня – 23 липня 18:00

12 серпня –

26 серпня 17:00

Строки проведення вступних іспитів

14 липня – 23 липня

27 серпня –

31 серпня

Строки проведення співбесід

17 липня – 19 липня

27 серпня –

31 серпня

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

10 серпня

03 вересня

Наказ про зарахування вступників

20 серпня 12:00

09 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада

 

4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра прийом заяв та документів розпочинається 14 липняі закінчується о 18:00 23 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до 30 липня.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І потік

ІІ потік

Прийому заяв та документів

14 липня – 23 липня 18:00

12 серпня –

26 серпня 17:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня

27 серпня –

31 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

05 серпня 12:00

03 вересня

Наказ про зарахування вступників

16 серпня 12:00

09 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада

 

5.Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів,конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені в пунктах 1-4 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 30 листопада.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

 

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
  • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил прийому;
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 1 пункту 5 розділу VII цих Правил прийому;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Відбіркової комісії ЛБІ МНТУ.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Вступники можуть подати до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Відбірковою комісією ЛБІ МНТУ у порядку, визначеному законодавством.

ЛБІ МНТУ створює консультаційний центр при Відбірковій комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ.

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Відбіркової комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Відбіркової комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та копію витягу до ID– картки(за наявності ID– картки);
 • копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер);
 • медичну довідку 086/о.

ЛБІ МНТУ у своїх Правилах прийому встановлює перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

7. . Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами Відбіркова комісія. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Відбіркова комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

Відбіркова комісія ЛБІ МНТУ здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

10. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЛБІ МНТУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО,  або отримання результатів вступних випробувань - не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ЛБІ МНТУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

І. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • длявступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

 •  перший  - збігається з першим предметом, зазначеним у додатку 4:
 •  другий - при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції - пропонується на вибір вступника.
 •  в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та  Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 3  до цих Правил прийому.  

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

4.Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

5. Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; ПЗ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета (за шкалою 100-200); А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 4). Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4 встановлюються ЛБІ МНТУ з точністю до 0,01; К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "З" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади ЗВО «МНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в ЛБІ МНТУ від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади ЗВО «МНТУ» проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади ЗВО «МНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

2)для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ,

де ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, КЗ - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються ЛБІ МНТУ на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями на основі документу про вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1;

де П1 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); К1 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюється ЛБІ МНТУ на рівні 1.

4.) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

5). За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

6. ЛБІМНТУ у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

7. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаоцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджує голова Відбіркової комісії не пізніше 31 березня  відповідного року вступної кампанії.

Програми вступних випробувань, структура оцінки та порядок оцінювання розробляються і затверджуються головою вибіркової комісії ЛБІ МНТУ не пізніше 31 березня  відповідного року вступної кампанії.

9. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

10. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ЛБІ МНТУ, розглядає апеляційна комісія ЛБІ МНТУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ЛБІ МНТУ.

11. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

12. Рішенням Відбіркової комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ЛБІ МНТУ.

13.Роботи, виконані на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, вступників які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

ІІ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалаврає участь у конкурсному відборі за іспитами.

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

 - особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ЛБІ МНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі  під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ЛБІ МНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-З/0 «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ЛБІ МНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

 • особи, які в 2021 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Відбіркової комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ЛБІ МНТУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 20201 року.

7. Під час вступу на конкурсні пропозиції, які згідно розділу VIIпункту 5 підпунктам 2,3 цих Правил прийому передбачають складання зовнішнього незалежного оцінювання вступники на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результати зовнішнього незалежного оцінювання або скласти відповідний вступний іспит в ЗВО «МНТУ».

ІХ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Рейтингові список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом - від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

Якщо встановлені в третьому - четвертному абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Відбіркова комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

3.У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти;
 • спеціальність;
 • назва конкурсної пропозиції;
 • форма здобуття освіти;
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;  
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційнийрівень).

4. Рейтингові списки формуються Відбірковою комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ЛБІ МНТУ. ЛБІ МНТУ замість оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму офіційному вебсайті на відповідну сторінку ЛБІ МНТУ у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Відбірковою комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотриманняпередбачених цими Правиламиприйому вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням Відбіркової комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії ЛБІ МНТУ та вебсайті ЛБІ МНТУ відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.  

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу Х цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Відбіркової комісій ЛБІ МНТУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Рішення Відбіркової комісії про рекомендування до зарахування розмішується на вебсайті ЛБІ МНТУ у встановлені цими Правилами строки.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

              ХІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х цих Умов та Правил прийому.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання укладається договір між ЛБІ МНТУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між ЛБІ МНТУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

3 У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищоїосвіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО ЛБІ МНТУ

1. На засіданні Відбіркової комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Відбірковій комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Відбіркових комісій своїх спостерігачів. Відбіркові комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Відбіркової комісії.

3. ЛБІМНТУ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем,  оприлюднюються на вебсайті ЛБІ МНТУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова Відбіркової комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ЛБІ МНТУ.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до ЛБІ МНТУ здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»