Інформація:

Напрям підготовки Менеджмент

Кардинальні зміни в економіці України, що пов’язані з переходом до ринкових відносин, потребують принципово нових методів управління, використання сучасного управлінської інструментарію, а відповідно і керівників із зовсім іншими професійними якостями та світоглядом.

Управління – це процес активного впливу керівника на організацію з метою найбільш вигідного пристосування її до умов соціально-економічного середовища. Практична діяльність менеджера поєднує науку і мистецтво управління. Це відображається в умінні керівника раціонально застосовувати у господарській діяльності свої знання, досвід, логічне мислення, професійну інтуїцію, неформальні методи управління, а також формальні методи, що базуються на використанні різноманітної інформації.

Зростаюча складність діяльності державних і недержавних організацій, вимагає нині підвищеної технічної та організаційно кваліфікації, викликає потребу у професіоналах високого рівня, які можуть покращити справи у бізнесі, виробництві і державному управлінні за рахунок прийняття ефективних управлінських рішень.

Керівники підприємств, фірм та організацій мають бути фахівцями своєї справи, мати глибокі й різнобічні знання. Добре розбиратися в таємницях вибраної професії, вміти приймати продумані та виважені рішення. Саме підготовку таких спеціалістів передбачають програми зі спеціальності «Менеджмент організацій» Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая.

Програми забезпечують підготовку професійних менеджерів як для приватного бізнесу, так і для державного управління. Програми надають можливість отримання ґрунтовних знань з менеджменту, фінансової та банківської систем, маркетингових досліджень, зовнішньоекономічної (діяльності, ділової етики, соціального управління: та інших професійних дисциплін.

Навчальний процес здійснюється високо кваліфікованим професорсько-викладацьким складом.

Кращі студенти приймають участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях. Вони запрошуються на тренінги, які проводять на підприємствах досвідчені вітчизняні та закордонні консультанти.

Студенти оволодівають практичними навичками роботи з комп'ютером, закріпляючи їх під час спеціалізованих ділових ігор.

Такий підхід дозволяє виховати справжнього, сучасного керівника, який вміє самостійно та ефективно використовувати на практиці отримані знання та навички; має творче і конструктивне мислення та розвинуті інтелектуальні здібності.

За бажанням студенти можуть проходити військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу».

Освітня мета програм навчання:

Навчальні програми побудовані таким чином, щоб підготувати майбутніх фахівців до ролі лідерів у бізнесі та суспільстві.

Освітні цілі:

 1. Розвиток інтелектуальних можливостей, аналіз минулого і сучасного досвіду в економіці та управлінні з метою передбачення майбутнього.
 2. Набуття компетентності в аналізі господарської діяльності, прийнятті оптимальних рішень та ґрунтовній оцінці діяльності державних і приватних організацій, фірм.
 3. Розуміння значення зростаючих соціальних аспектів економіки, зовнішньоекономічного оточення та їх зв'язок з функціями керівника.
 4. Набуття практичного досвіду із спеціальності.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМКОМ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Цикл гуманітарної підготовки:

 • Філософія
 • Логіка
 • Культурологія
 • Основи психології та педагогіки     Політологія
 • Соціологія
 • Ділове мовлення професійного спілкування
 • Правознавство
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Фізична культура та психофізичний тренінг
 • Безпека життєдіяльності
 • Історія України
 • Психологія управління
 • Конфліктологія

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

 • Вища математика
 • Основи економічної теорії
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Теорія економічного аналізу
 • Інформатика і комп'ютерна техніка

Цикл професійно-орієнтованої підготовки:

 • Економіка підприємства
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Аудит
 • Міжнародні економічні відносини
 • Підприємницьке право
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Контролінг
 • Менеджмент
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Трудове право
 • Основи охорони праці
 • Інноваційний менеджмент

Цикл професійної підготовки за вибором університету:

 • Управління проектами
 • Проектний аналіз
 • Управління ризиками при реалізації проектів
 • Основи бізнесу
 • Управлінський облік
 • Маркетингові дослідження

Цикл професійної підготовки вільного вибору студентів:

 • Державне регулювання економіки та баланси
 • Регіональна економіка
 • Менеджмент в галузях народного господарства
 • Електронний бізнес
 • Реклама
 • Міжнародна економіка

Випускники ЛБІ МНТУ за програмою «Менеджмент» отримують диплом державного зразка та можуть працевлаштуватись за фахом в будь-якій галузі економіки, державній структурі або в приватному бізнесі.

© 1996-2019 «Луцький біотехнічний інститут міжнародного науково-технічного університету»